Statut

Statut fundacji

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Tomasz Kordek - zwany dalej „Fundatorem" - ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 09.11.2011 r. w Gdańsku, fundację o nazwie „Fundacja EDM”.
 2. Nazwa fundacji wymienionej w ust.1 zostaje niniejszym aktem zmieniona na „Fundacja EDM+”
 3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Fundator za zgodą ministra właściwego do spraw edukacji może przekazywać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji działającej poza granicami Rzeczpospolitej.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną od momentu jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także może przystępować do spółek i fundacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wymienionymi w § 7 ust.1

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów określonych w § 7 ust.1 Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.


ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

 1. Celem Fundacji jest:
  a) popieranie dorobku działalności artystycznej, twórczej, naukowej, oświatowej i kulturalnej, związane głównie z Trójmiastem i Województwem Pomorskim, a także z Polską,
  b) integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
  c) wspieranie działań (inicjatyw) kulturalnych,
  d) edukacja społeczeństwa w zakresie do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury.
 2. Fundacja realizuje swe cele w szczególności przez:
  a) tworzenie przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej,
  b) wspieranie, prowadzenie i promocja twórczości teatralnej, filmowej, muzycznej, literackiej, plastycznej, fotograficznej i wydawniczej,
  c) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych grup odbiorców zarówno na terenie całego kraju poprzez organizowanie różnorodnych form działalności,
  d) propagowanie twórczych dokonań artystów w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
  e) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych i rekreacyjnych m.in. takich jak festiwale, konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy, zjazdy konferencje, sympozja, wykłady, spotkania, projekcje filmowe, plenery, imprezy rozrywkowe, pobyty twórcze, warsztaty o charakterze lokalnym jak ogólnopolskim w statutowym zakresie,
  f) prowadzenie działalności impresaryjnej,
  g) wspieranie działań związanych ochroną dziedzictwa narodowego,
  h) współpraca z pomorskim jak i ogólnopolskim środowiskiem artystycznym oraz promocja jego osiągnięć w kraju i za granicą poprzez np. współpraca z instytucjami międzynarodowymi,
  i) promowanie debiutanckiej twórczości artystycznej,
  j) wspieranie programów informacyjnych i szkoleniowych specjalistów z dziedzin artystycznych, naukowych, oświatowych służących propagowaniu kultury, sztuki i tradycji.
 3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski przekazany przez Fundatorów w akcie fundacyjnym w kwocie: 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości - nabyte w czasie jej działania.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z:
  a) funduszu założycielskiego
  b) darowizn, spadków i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne, prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej,
  c) dochodów z przedmiotów darowizn, zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  f) subwencji, dotacji oraz grantów,
  g) wpływów z działalności gospodarczej.
 3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia tego warunku. W takich przypadkach Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystaniu, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel określony w § 7 ust. 1.

§9

Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa wysokość długów spadkowych tylko w niewielkim zakresie i gdy równocześnie z okoliczności wynika, że spłata długów spadkowych wiązałaby się z istotnymi niedogodnościami dla Fundacji natury finansowej lub faktycznej.

§ 10

W Fundacji zabronione jest:

a) przekazywanie i wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu i pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
b) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz osoby, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu i pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz zakup na szczególnych zasadach towarów i usług od osób, z którymi członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
c) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątku Fundacji w stosunku do osób wymienionych w pkt. a i b.

§ 11

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację dowolnych zadań statutowych Fundacji, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowi inaczej.

§ 14

Cały dochód Fundacji jest przeznaczony na działalność statutową.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§15

Organem Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.


RADA FUNDACJI

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji lub ich przedstawiciele, przyjęci na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków.
 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli w jej pracach bierze udział co najmniej połowa jej członków. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. Fundator powołuje również członków Rady Fundacji w przypadku, gdy z braku wystarczającej liczby członków Rada nie może podając uchwały o przyjęciu nowych członków.
 4. Rada Fundacji na podstawie uchwały powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i V-ce Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. Mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z tą działalnością. O zwrocie kosztów decyduje Zarząd Fundacji.
 6. Fundator może odwoływać członka Rady Fundacji za zgodą innego członka Rady Fundacji w każdym czasie z powodu:
  a) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  b) trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Fundacji,
  c) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
  d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
  e) działania na szkodę Fundacji.

Z powyższych przyczyn odwołać członka Rady Fundacji może także sama Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich funkcji i organizacji pracy Zarządu Fundacji,
b) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji, udzielanie mu corocznego absolutorium,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
e) kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, lub innymi zrzeszeniami, organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi, których cel jest zbieżny z fundacją,
g) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
i) decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, placówek,
j) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
k) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
l) uchwalanie aktów wewnętrznych Fundacji,
m) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, kontrolnych, opiniotwórczych i doradczych Fundacji.

§ 19

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. W przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji zastępuje go V-ce Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapowiadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady Fundacji.
 3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 21

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżną z celami Fundacji.
 2. Udział zaproszonych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.


ZARZĄD FUNDACJI

§ 22

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, przy czym jednym z jego członków jest Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji wraz z Prezesem Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatorów na okres kadencji wynoszący 4 lata.
 3. Do czasu powołania Rady Fundacji, Zarząd Fundacji powołuje Fundator, który jednocześnie wyznacza Prezesa Fundacji.
 4. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu Fundacji w przypadku, gdy nie realizuje on w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.
 5. Jeżeli w skutek ustąpienia lub odwołania członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1, Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład zarządu do wysokości określonej przez Statut.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji kieruję działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, a decyzje podejmuje w formie uchwał.
 3. Regulamin pracy zarządu uchwala Rada Fundacji.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
f) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,
g) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych,
h) prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za jej realizację.


§ 26

Członkowie Zarząd Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 27

 1. Do Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu Fundacji, wykonywanie jego uchwał.
 2. Prezes Zarządu Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników zatrudnionych w Biurze Fundacji.

§ 28

 1. Zarząd Fundacji może zatrudnić pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może także powoływać zespoły doradcze, a także zatrudniać innych pracowników, dla realizacji celów Fundacji.

§29

 1. Na posiedzeniu Zarządu Fundacji mają prawo być obecni przedstawiciele Rady Fundacji i Fundator.
 2. Zarząd Fundacji co roku, najpóźniej do 30 marca, zobowiązany jest składać właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swej pracy za rok ubiegły.
 3. Zarząd Fundacji co roku najpóźniej do 30 września, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne sprawozdanie za rok ubiegły z działalności Fundacji.


Rozdział V

Działalność Gospodarcza

§30

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz osoby, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu i pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wszystkich grup , klas i podklas wskazanych działów klasyfikacji działalności:
  a) pozaszkolnych form edukacji - 85.5 PKD,
  b) wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - 58.1 PKD,
  c) działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania – 58.2 PKD,
  d) działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z PKD
  e) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z - PKD,
  f) artystycznej i literackiej działalności twórczej - 90.03.Z - PKD,
  g) działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01 PKD,
  h) działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1 PKD,
  i) działalność związana z produkcją filmów , nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z PKD ,
  j) działalność poprodukcyjna związana z filmami , nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z PKD
  k) działalność związana z dystrybucją filmów , nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z PKD ,
  l) wykonywania nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.2. PKD,
  m) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności – 63.11.Z PKD,
  n) działalności portali internetowych – 63.12 PKD,
  o) pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji – 63.9. PKD,
  p) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.2. PKD,
  q) reklamy - 73.1. PKD,
  r) badania rynku i opinii publicznej 73.2 – PKD,
  s) działalności fotograficznej 74.2. – PKD,
  t) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 74.9. PKD,
  u) działalności rozrywkowej i rekreacyjnej - 93.2. PKD,
  v) drukowania i działalności usługowej związanej z poligrafią – 22. 2 PKD.


ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu Fundacji

§31

 1. Propozycje zmian Statutu Fundacji składa Fundatorowi Rada Fundacji.
 2. Zmiana statutu nie może powodować ograniczania celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 32

Decyzje w sprawie zmian treści Statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w § 1 niniejszego Statutu, podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 33

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.

§34

Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których cele działalności są zbieżne z celami działania Fundacji określonymi w § 7 ust. 1.